Back

บทเรียนเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระคริสต์

บทเรียนส่วนตัวกับพี่เลี้ยงคริสเตียน | Individual Course with E-Coach
ฟรี
พูดคุยกับพี่เลี้ยงคริสเตียนออนไลน์
แชท ถาม ตอบ เมื่อไหร่ก็ได้
96 students
โปรดทราบ บทเรียนนี้เรายังไม่เปิดครับ กำลังสร้างในระบบอยู่ครับ บทเรียนเพื่อเติบโตกับพระเยซูคริสต์ เรียนรู้เกี่ยวกับ: ชีวิตใหม่ในพระองค์ การยกโทษความผิดบาป การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอีกมากมาย

บทเรียนเพื่อเติบโตกับพระเยซูคริสต์   เรียนรู้เกี่ยวกับ:

ชีวิตใหม่ในพระองค์ การยกโทษความผิดบาป การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอีกมากมาย